tel. 22 818-70-21

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5

Warszawa ul. Mińska 1/5

Powiększenie tekstu:

Tematy na cześć ustną egzaminu maturalnego
z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

LITERATURA

1. Funkcje mitologii jako źródła tematów literackich. Omów na podstawie wybranych utworów.

2. Architektura średniowiecza jako motyw literacki. Określ jego funkcje na podstawie analizy wybranych przykładów.

3. Rola etosu rycerskiego w kulturze średniowiecza. Omów na podstawie wybranych utworów.

4. Święty Franciszek z Asyżu jako inspiracja literacka wielu epok. Omów funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach.

5. Omów rolę motywu wędrówki w Biblii i mitologii greckiej.

6. Rola teatru i dramatu w kulturze antycznej. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

7. Rola filozofii w kulturze antycznej. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

8. Funkcje kulturowe mitów greckich. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

9. Na podstawie analizy wybranych przykładów, wyjaśnij, na czym polega uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych?

10. Scharakteryzuj funkcje motywu cierpienia w Piśmie Świętym.

11. Jaką funkcję pełnią motywy biblijne w literaturze polskiej? Omów na podstawie analizy wybranych utworów.

12. Ideowe i kulturowe funkcje średniowiecznych wzorców osobowych. Omów na podstawie wybranych utworów.

13. Funkcje etosu rycerskiego w utworach literackich różnych epok. Omów, odwołując się do wybranych dzieł.

14. Na podstawie analizy wybranych dzieł literackich wyjaśnij, jaką rolę w kulturze średniowiecza odgrywa motyw naśladowania Chrystusa?

15. Barokowa wizja świata jako labiryntu. Omów funkcje motywu na podstawie analizy wybranych utworów.

16. Rola prasy, teatru i mecenatu w epoce oświecenia. Omów na podstawie wybranych przykładów.

17. Renesansowa utopia. Wyjaśnij rolę motywu w wybranych tekstach z epoki.

18. Zaprezentuj charakter i znaczenie motywów autobiograficznych w twórczości wybranych poetów renesansowych.

19. Różne ujęcia motywów sarmackich w kulturze polskiej. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.

20. Obłęd jako temat literacki .Omawiając problem , odwołaj się do wybranych
dzieł literatury polskiej i powszechnej.

21. Motyw renesansowej harmonii. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do tekstów literackich.

22. Funkcje motywu „vanitas vanitatum" w polskiej liryce XVI i XVII wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

23. Jaką rolę pełni kult brzydoty w wizji świata i człowieka polskiej poezji barokowej? Omów zagadnienie, posługując się wybranymi przykładami

24. Jaką funkcję pełnią odwołania do kultury antyku w twórczości pisarzy odrodzenia? Omów na podstawie analizy wybranych utworów.

25. Scharakteryzuj sarmatyzm jako zjawisko kulturowe - na podstawie analizy wybranych utworów i dzieł sztuki.

26. Źródła i przyczyny różnorodności estetycznej i ideowej poezji baroku. Dokonaj analizy na podstawie wybranych utworów literackich.

27. Pojęcie bohaterstwa na przestrzeni epok. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie działa literackie.

28. Kara jako nieuchronna konsekwencja zbrodni przeciwko jednostce i społeczeństwu. Analizując problem, przywołaj odpowienie dzieła.

29. Znaczenie miłości w życiu człowieka – miłość jako uczucie zmieniające życie bohaterów – omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i/lub obcej.

30. Wpływ istot fantastycznych na życie bohaterów – omawiając zagadnienie, odwołaj się do wybranych dział z literatury polskiej i obcej.

31. Funkcje motywów onirycznych w literaturze różnych epok. Omów na podstawie wybranych utworów.

32. Motyw „vanitas vanitatum" z „Księgi Koheleta" i jego funkcje w literaturze i sztuce baroku.

33. Jak literatura baroku ukazywała przyczyny dramatu ludzkiej egzystencji? Omów na podstawie wybranych utworów.

34. Na czym polega barokowe rozumienie piękna? Wyjaśnij na podstawie analizy wybranych utworów literackich i dzieł sztuki.

35. Na podstawie analizy wybranych utworów scharakteryzuj klasycystyczny charakter pisarstwa Ignacego Krasickiego.

36. Jak przejawiał się w literaturze oświecenia kult rozumu? Odpowiedz na podstawie analizy wybranych utworów.

37. Dylematy moralne patriotów i spiskowców w literaturze romantycznej. Omów na podstawie wybranych utworów.

38. Funkcja motywu miłości w literaturze romantycznej. Omów na podstawie wybranych utworów.

39. Znaczenie i rola przyrody w twórczości Adama Mickiewicza. Omów na podstawie wybranych utworów.

40. Fascynacja przyrodą i kulturą Wschodu w „Sonetach krymskich" Adama Mickiewicza i innych wybranych utworach literackich.

41. Romantyczne szaleństwo czy racjonalistyczna wizja świata? Zaprezentuj funkcje motywu sporu ideowego na wybranych przykładach literackich.

42. Motywy profetyczne w literaturze romantycznej. Omów ich funkcje na podstawie analizy wybranych utworów.

43. Fascynacja Orientem. Jakie funkcje pełni ten motyw w literaturze romantyzmu? Zagadnienie opracuj na wybranych przykładach

44. Droga do kariery w tekstach polskiego romantyzmu i pozytywizmu. Omów rolę tego motywu na podstawie wybranych utworów.

45. „Ballady i romanse" - charakterystyka tomu otwierającego polski romantyzm. Objaśnij funkcje dominujących motywów.

46. Przedstaw biografię Adama Mickiewicza, jako poety, romantyka, patrioty. Wyjaśnij, jaką rolę pełniła ona w dziejach polskiej kultury?

47. Liryczne rozmowy romantyków z Panem Bogiem. Na podstawie analizy wybranych utworów przedstaw funkcje motywów religijnych w twórczości polskich romantyków.

48. Wizerunek artysty i koncepcja sztuki w literaturze romantyzmu. Dokonaj porównania koncepcji zaprezentowanych w tekstach dwóch wybranych artystów epoki.

49. Motywy i inspiracje okultystyczne i apokaliptyczne w twórczości Tadeusza Micińskiego. Omów na podstawie wybranych utworów.

50. Problem winy w twórczości F. Dostojewskiego. Omów na podstawie „Zbrodni i kary" oraz „Braci Karamazow".

51. Rola refleksji etycznej i religijnej w twórczości Fiodora Dostojewskiego. Omów na podstawie wybranych utworów.

52. Sienkiewicz w oczach czytelników i historyków literatury. Źródła popularności i krytyki. Omów na podstawie wybranych utworów literackich i publicystycznych.

53. Funkcja tekstów biblijnych w twórczości F. Dostojewskiego. Omów na podstawie wybranych utworów.

54. Fascynacja wielkością człowieka w twórczości F. Dostojewskiego i F. Nietzschego. Omów na podstawie wybranych utworów.

55. Funkcja ironii w twórczości polskich romantyków. Omów na podstawie wybranych utworów.

56. Idealiści i realiści w konfrontacji ze światem. Omów na podstawie wybranych utworów.

57. Lęk i niepewność w literaturze modernistycznej. Omów funkcje tego motywu odwołując się do przykładów z literatury.

58. Sylwetki kobiet w znanych utworach literatury pozytywistycznej i młodopolskiej. Omów funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach.

59. Motyw XIX- wiecznego miasta w twórczości wybranych pisarzy. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich.

60. Wizerunek kobiety w polskich powieściach pozytywistycznych. Jaką funkcję w jego ukształtowaniu pełni motyw emancypacji? Zagadnienie opracuj na wybranych przez siebie przykładach.

61. Różne ujęcia stylistyczne obrazu polskiego dworu ziemiańskiego. Wnioski sformułuj, analizując rolę motywu w tekstach literackich XIX i XX w.

62. Funkcje inspiracji romantycznych w literaturze pozytywizmu. Omów na podstawie analizy wybranych utworów.

63. Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią motywy realistyczne i symboliczne w dramacie młodopolskim?

64. Ukaż związki poezji Leopolda Staffa z kulturą i sztuką czasów, w których żył.

65. Literacki wizerunek artysty końca XIX wieku. Zaprezentuj na podstawie analizy wybranych tekstów z epoki.

66. Historia Tolkienowskich pierścieni, a świat mitów homeryckich epopei. Dokonaj porównania.

67. Obraz dojrzewania w wybranych tekstach literackich XX-lecia międzywojennego. Omów na podstawie wybranych utworów.

68. Jaką rolę odgrywa motyw dzieciństwa w twórczości polskich pisarzy XX-wiecznych? Omów na podstawie wybranych utworów.

69. Rola metafory w awangardowej poezji francuskiej. Omów na podstawie wybranych utworów.

70. Przedstaw rolę, jaką odgrywały poszukiwania artystyczne w kulturze międzywojennej.

71. Dwa arcydzieła polskiego dramatu - „Wesele" i „Ślub". Ukaż wzajemne powiązania artystyczne i ideowe.

72. Na podstawie wybranych utworów przedstaw funkcje motywu apokalipsy w literaturze dwudziestego wieku.

73. Na podstawie analizy wybranych utworów, wyjaśnij, jakie funkcje pełni motyw domu rodzinnego w literaturze XX wieku?

74. Jaką rolę odgrywa doświadczenie historyczne w liryce pokolenia Kolumbów? Rozważ problem na podstawie analizy wybranych utworów.

75. Dziennik, pamiętnik, autobiografia, zmyślenie - różne formy pisania o wojnie. Scharakteryzuj funkcje wybranych form.

76. Omów funkcje motywu „apokalipsy spełnionej" w twórczości poetów pokolenia wojennego.

77. Rola symbolu w poezji liryków francuskich. Omów na podstawie wybranych utworów.

78. Zróżnicowany wizerunek Niemca czasów II wojny światowej. Omów na podstawie wybranych tekstów literatury polskiej lub światowej.

79. Tragizm pokolenia wojennego. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej okresu II wojny światowej.

80. Obrazy wojny w twórczości Baczyńskiego i Gajcego. Porównaj na podstawie wybranych utworów.

81. Motyw antyutopii w literaturze. Omów jego funkcje na podstawie wybranych utworów ( np. „Podróże Guliwera" J. Swifta, „My" J. Zamiatina, „Rok 1984 " G. Orwella, „Władca much" W. Goldinga).

82. Wizerunek człowieka zniewolonego w powieściach XX w. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach.

83. Rola metafory w twórczości polskich poetów międzywojennych. Omów zagadnienie na podstawie twórczości wybranego artysty.

84. Różne sposoby funkcjonowania tradycji biblijnej w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

85. Funkcje motywu utraconej miłości w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów.

86. Księgi mądrościowe Starego Testamentu jako źródło inspiracji literackiej i aforystycznej. Omów na podstawie wybranych utworów.

87. Funkcje kreacjonizmu i dokumentaryzmu w literaturze współczesnej. Omów na podstawie wybranych utworów.

88. Przejawy i funkcje inspiracji filozofią Platona w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów.

89. Rola i funkcje inspiracji „Boską komedią" w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych utworów.

90. Funkcje motywów parenetycznych. Omów na podstawie wybranych utworów.

91. Od króla Salomona do Józefa K. Motyw sądu i jego funkcje. Omów na podstawie wybranych utworów.

92. Motyw ludzkiej natury w dziełach literackich. Omów na podstawie wybranych utworów.

93. „Człowiek współczesny nie przestał być istotą religijną, bo żadne, najdoskonalej sprawne narzędzie nie uchroni go przed lękiem i nie wyjaśni mu nigdy sensu istnienia" (J. J. Szczepański) – Omów obecność i funkcje motywu sacrum w wybranych utworach literackich.

94. Motyw determinacji historycznej i jego funkcje w wybranych utworach literackich. Scharakteryzuj, odwołując się do wybranych przykładów.

95. Sytuacja zagrożenia jako motyw literacki i jego funkcje. Omów na podstawie wybranych utworów.

96. Folklor warszawski jako źródło inspiracji literackiej. Analiza funkcji motywów folklorystycznych w wybranych utworach.

97. Horacjański motyw „Non omnis moriar" w utworach różnych epok. Omów jego funkcje na podstawie analizy wybranych dzieł literackich.

98. „Kultura ludowa jest wielkim skarbem, którego nie wolno zakopać w ziemi, lecz trzeba z niego wciąż czerpać"(Jan Paweł II). Rozważ na podstawie wybranych dzieł literackich.

99. Rola twórczości Piotra Skargi jako źródła symboli i inspiracji artystycznej w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych utworów.

100. Funkcje tragizmu jako kategorii estetycznej w literaturze romantyzmu. Omów na podstawie wybranych utworów.

101. Funkcje nawiązań do mitologii w literaturze współczesnej. Omów na podstawie wybranych utworów.

102. Motyw samotności i jego funkcje w dziele literackim. Omów na podstawie wybranych utworów.

103. Rola inspiracji filozoficznych w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów.

104. Od „Antygony" Sofoklesa do „Kartoteki" Różewicza. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, scharakteryzuj główne czynniki rozwoju sztuki dramatycznej.

105. Przedstaw osiągnięcia polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla i wyjaśnij, dlaczego zyskali uznanie w wymiarze uniwersalnym.

106. Ukaż związek polityki z literaturą - na podstawie analizy wybranych przykładów z różnych epok.

107. Scharakteryzuj funkcje nowatorskich odmian narracji w powieściach XX wieku.

108. Scharakteryzuj różne kryteria periodyzacji dziejów polskiej kultury. Wskaż i omów główne problemy.

109. Motyw rozczarowania światem – zaprezentuj jego funkcjonowanie, biorąc pod uwagę losy wybranych bohaterów literackich różnych epok.

110. Funkcje inspiracji mickiewiczowskich w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych utworów.

111. Funkcje komizmu w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Omów na podstawie wybranych utworów.

112. Funkcje i sposoby kreacji natury w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów.

113. „Aby żyć człowiek musi się buntować" Saint – Exupery – Funkcje motywu buntu i szaleństwa w wybranych utworach literackich. Omów na podstawie wybranych dzieł.

114. Motyw tańca w polskiej literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.

115. Różne ujęcia postaci kobiety w literaturze polskiej. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach.

116. Podstawowe motywy baśniowe i ich odzwierciedlenie w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.

117. Funkcje świąt i obrzędów w tradycji polskiej na przykładzie analizy wybranych utworów literackich.

118. Jaką funkcję pełni postać artysty w tekście literackim? Zagadnienie opracuj na wybranych przykładach literatury polskiej lub obcej.

119. Między pragnieniem szczęścia a świadomością marności. Omów rolę motywu walki wewnętrznej człowieka w wybranych dziełach literatury

120. Fascynacja filozofią starożytną. Jaką funkcję pełnią odwołania do niej w literaturze epok późniejszych? Zagadnienie zaprezentuj, posługując się wybranymi przykładami.

121. Rola motywu miłości w tekście literackim. Rozważ problem na przykładzie wybranych dzieł.

122. „Istnieję jedynie w takim stopniu, w jakim istnieję dla kogoś drugiego" Emanuel Mounier. Ukaż relacje jednostka a zbiorowość w wybranych dziełach literackich.

123. Motyw walki dobra ze złem w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.

124. Motyw powstania styczniowego i walki narodowowyzwoleńczej w dziełach literackich. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.

125. Wpływ elementów autobiograficznych na kształt powieści. Omów ich rolę na wybranych przykładach

126. Motyw współistnienia świata nadprzyrodzonego i rzeczywistego w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.

127. Motyw miłości w poezji jako przekształcenie wątków autobiograficznych. Omów jego rolę, analizując twórczość wybranej artystki polskiej lub obcej.

128. Rozważ rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów emocjonalnych wybranych bohaterów literackich wybranych dwóch epok.

129. Ojczyzna i patriota - prześledź sposób funkcjonowania tych pojęć w wybranych tekstach literackich dwóch dowolnych epok.

130. Natura jako element świata przedstawionego. Przedstaw różne ujęcia i funkcje natury w wybranych utworach literackich.

131. Literackie portrety matki. Scharakteryzuj sposoby ich kreowania w wybranych utworach.

132. Sakralizacja wojny obronnej w literaturze polskiej. Sformułuj wnioski dotyczące funkcjonowania motywu na wybranych przykładach.

133. Motyw ofiary i zadośćuczynienia w tekście literackim. Omów sposoby jego funkcjonowania w wybranych utworach.

134. Funkcje aluzji literackich w utworach różnych epok. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.

135. Autentyczne wydarzenia historyczne w tekście literackim. Jaka rolę wyznaczają im artyści różnych epok? Problem zanalizuj na wybranych przykładach.

136. Barwa i dźwięk jako narzędzia kreacji świata przedstawionego. Omów ich funkcjonowanie w wybranych tekstach literackich.

137. Motyw małżeństwa w literaturze romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.

138. Omów na wybranych przykładach sposób funkcjonowania motywów ukraińskich w utworach XIX-wiecznych pisarzy polskich.

139. Motyw karczmy w XIX-wiecznej literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

140. Omów na wybranych przykładach sposób funkcjonowania wątków żydowskich w twórczości naszych Wielkich Romantyków.

141. Funkcje motywów ruin i grobów w polskiej literaturze romantycznej. Omów na wybranych przykładach.

142. Konteksty literackie poezji polskiej czasów wojny i okupacji. Omów na wybranych przykładach.

143. Orient jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

144. Funkcje heroizacji i deheroizacji bohatera literatury wojennej XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

145. Sceny batalistyczne w literaturze. Omów ich funkcje odwołując się do wybranych utworów.

146. Rola monologu wewnętrznego bohatera w kreacji jego postaci. Przedstaw na wybranych przykładach literackich z różnych epok.

147. Omów funkcje poezji onirycznej w literaturze, odwołując się do wybranych tekstów.

148. Porównaj artystyczne wizje Kresów w różnych tekstach literackich.

149. Twórcy współczesnej literatury wobec tradycji romantycznej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

150. Autokreacje w liryce i epistolografii romantycznej. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

151. Dialog z tradycją we współczesnej poezji. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.

152. Motyw „polskiej Niobe" w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.

153. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu tradycji i zwyczajów szlacheckich w literaturze staropolskiej i porozbiorowej.

154. Motywy nietzscheańskie w literaturze młodopolskiej. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.

155. Na wybranych przykładach omów proces mitologizacji wizerunku Kozaka w literaturze polskiej.

156. Odwołując się do wybranych przykładów, omów i porównaj różne koncepcje tragizmu w literaturze.

157. Na wybranych przykładach z literatury polskiej omów związki neoromantyzmu z romantyzmem.

158. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywów warszawskich w literaturze XIX i XX w.

159. Obrazy Paryża ukazane w literaturze polskiej i obcej. Porównaj.

160. Obrzędy i obyczaje ludowe na kartach literatury romantycznej i młodopolskiej. Scharakteryzuj funkcje wybranych motywów.

161. Sposoby kreowania przestrzeni sakralnej. Rozwiń temat, przywołując wybrane przykłady utworów literackich.

162. Lektury wybranych bohaterów literackich i ich wpływ na kreację postaci. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

163. Motywy horacjańskie w literaturze wybranej epoki. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.

164. Konflikt pokoleń w literaturze. Omów artystyczną rolę motywu na wybranych przykładach.

165. Biblia inspiracją dla romantyków. Omów funkcjonowanie wybranych motywów biblijnych w dramatach romantycznych.

166. Funkcjonowanie motywu powstania styczniowego w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

167. Porównaj portrety psychologiczne bohaterów „Martwych dusz" M. Gogola i „Zbrodni i kary" F. Dostojewskiego, uwzględniając sytuację społeczno-gospodarczą w Rosji XIX wieku.

168. Omów funkcje motywu grozy i jego ukształtowanie w wybranych dramatach W. Szekspira.

169. Wierzenia ludowe i ich funkcja w powieściach J. R. R. Tolkiena. Omów na wybranych przykładach.

170. Porównaj funkcjonowanie motywu winy i kary w „Zbrodni i karze" F. Dostojewskiego i „Procesie" F. Kafki.

171. Porównaj literackie portrety kobiet w wybranych utworach różnych epok.

172. Groteska i absurd w literaturze XX wieku. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.

173. Kostium, poza, gest w literaturze romantycznej (polskiej i światowej). Omów ich artystyczną rolę na wybranych przykładach.

174. Omów funkcjonowanie motywu non omnis moriar w literaturze na przestrzeni wieków.

175. Współcześni herosi a ich antyczne pierwowzory. Porównaj postacie antycznych herosów z ich naśladowcami w literaturze współczesnej.

176. Koncepcje odnowy Rzeczypospolitej w dobie renesansu i ich związek z prądami umysłowymi epoki. Przedstaw wybrane koncepcje i ich literackie konkretyzacje.

177. „Nie-Boska komedia" Z. Krasińskiego jako odzwierciedlenie historiozoficznych poglądów poety a stosunek S. Żeromskiego do komunizmu w „Przedwiośniu". Porównaj światopogląd obu twórców.

178. „Nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie." Oceń wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na upadek komunizmu w Polsce, odwołując się do homilii, encyklik i innych tekstów Ojca Świętego.

179. Polska spuścizna literacka a fenomen Jana Pawła II – humanisty i mistyka. Ukaż wpływ romantyzmu na twórczość literacką i kaznodziejską Ojca Świętego.

180. Literackie i społeczne funkcje satyry. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich na przestrzeni epok.

181. Motyw władzy w dramatach W. Szekspira i w utworach romantycznych. Porównaj literackie konkretyzacje tego motywu.

182. Marny proch, zbrodniarz, święty... Porównaj różne typy bohaterów w literaturze XIX wieku.

183. Jak o miłości piszą poeci, a jak poetki ? Omów poetyckie konkretyzacje motywu miłości na wybranych przykładach.

184. Zniewolenie umysłu. Omów postawy intelektualistów i artystów wobec nazizmu i komunizmu, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

185. Człowiek w teatrze świata. Omów funkcje motywu na podstawie literatury polskiej - nie tylko baroku.

186. Relacja: Bóg – człowiek. Rozważ temat na podstawie utworów z różnych epok literackich.

187. Na wybranych przykładach porównaj wybrane postacie Żydów w literaturze polskiej XIX i XX wieku.

188. Na wybranych przykładach przedstaw funkcje motywu szaleństwa w literaturze romantycznej.

189. Porównaj różne postawy człowieka w świecie bez Boga w literaturze XIX i XX wieku.

190. Przedstaw spór natury i kultury w motywacjach działań ludzkich na podstawie wybranych dzieł literackich różnych epok.

191. Dar czy przekleństwo tworzenia? Przedstaw refleksję o losie poetów na podstawie ich życia i dzieła.

192. Na wybranych przykładach przedstaw specyfikę dziennika jako intymnej formy wypowiedzi literackiej.

193. Na wybranych przykładach przedstaw próby radzenia sobie z problemem tożsamości w literaturze XX wieku.

194. Rewolucja – postęp czy barbarzyństwo? Porównaj teksty Krasińskiego, Abramowskiego lub Żeromskiego, Witkacego i...

195. „Radość z odzyskanego śmietnika". Omów funkcje motywu Polski niepodległej w literaturze polskiej początków drugiej Rzeczypospolitej.

196. Przedstaw historię i znaczenie motywu dzieciństwa, odwołując się do wybranych tekstów literackich z różnych epok.

197. Kobieta – muza artysty. Omów temat na podstawie literatury i życiorysów.

198. Omów historyczne korzenie mitów greckich według Parandowskiego, Kubiaka i Gravesa.

199. Funkcje rytmu i wyrazów dźwiękonaśladowczych w wybranych utworach poetyckich. Omów na wybranych przykładach.

200. Człowiek zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego.

201. Przedstaw ewolucję relacji kobieta - mężczyzna na przełomie XIX i XX wieku na podstawie wybranych dzieł literackich.

202. Mitologia młodości. Przedstaw funkcjonowanie motywu w wybranych dziełach literackich różnych epok.

203. Wpływ wydarzeń historycznych na literaturę i utworów literackich na historię. Omów temat, odwołując się do zjawisk literackich różnych epok.

204. Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie motywów egzystencjalnych w literaturze polskiej i obcej XX w.

205. Co myśliciele renesansu, baroku i oświecenia uznali za powinność człowieka? Przedstaw temat, odwołując się do tekstów literackich, publicystycznych i filozoficznych.

206. Biblia inspiracją dla romantyków. Pokaż nawiązania do Biblii w wybranych tekstach kultury epoki romantyzmu i określ funkcje tych nawiązań.

KORESPONDENCJA SZTUK

207. Rola motywu wolności i tradycji w twórczości czołowych bardów powojennej Polski. Omów na wybranych przykładach.

208. Różne funkcje motywu ogrodu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

209. Jaką rolę odgrywa rytm w muzyce i poezji? Omów na podstawie analizy wybranych utworów.

210. Funkcje alegorii i symbolu w wybranych dziełach literackich i plastycznych.

211. Scharakteryzuj antyczne pojęcie piękna, odwołując się do wybranych przykładów literackich i plastycznych.

212. Motyw śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza i baroku. Porównaj jego funkcje, analizując wybrane przykłady.

213. Funkcja motywu miłości w literaturze i sztuce renesansowej. Omów na wybranych przykładach.

214. Motywy biblijne w sztuce i literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.

215. Symbol i jego rola w literaturze i sztuce – omów na wybranych przykładach.

216. Motywy Maryjne w literaturze i sztuce średniowiecza. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.

217. Happening jako zjawisko kulturowe i jego związek z literaturą. Na wybranych przykładach objaśnij miejsce happeningu w kulturze współczesnej.

218. Motyw artysty i odbiorcy we współczesnej kulturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach z dziedziny literatury i teatru.

219. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza. Omów funkcje odwołując się do dzieł literackich i malarskich.

220. Rola i sposoby opisu natury. Omów na podstawie wybranych obrazów i dzieł literackich.

221. Przedstaw na wybranych przykładach funkcjonowanie legendy Józefa Piłsudskiego w literaturze i sztuce.

222. Romantyczne motywy krajobrazowe w literaturze i sztuce XIX wieku. Przestaw ich funkcjonowanie na wybranych przykładach.

223. Impresjonistyczne wizerunki Tatr w malarstwie i w literaturze. Porównaj na wybranych przykładach.

224. Związki tekstu literackiego z muzyką. Omów funkcjonowanie motywów muzycznych w wybranych tekstach literackich epoki romantyzmu i Młodej Polski.

225. Sposoby kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

226. Omów związki powieści „Bez dogmatu" H. Sienkiewicza ze sztuką i filozofią przełomu XIX i XX wieku.

227. Sztuka i artysta w wypowiedziach literackich Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

228. Różne sposoby funkcjonowania toposu raju w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

229. Motyw tańca w literaturze i filmie. Omów jego funkcje na wybranych przykładach dzieł współczesnych.

230. Różne funkcje rekwizytu w dramacie i realizacji teatralnej. Omów i zinterpretuj zjawisko na wybranych przykładach.

231. Sposoby kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

232. Omów funkcjonowanie tradycji szekspirowskiej w różnych tekstach kultury na przestrzeni epok, odwołując się do wybranych przykładów.

233. Porównaj wieś przedstawioną na obrazach J. Chełmońskiego z konkretyzacją tego motywu w literaturze Młodej Polski.

234. Przedstaw sposoby funkcjonowania tradycji antycznej w kulturze polskiej XX wieku.

235. Motywy obiegowe w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj ich funkcje na wybranych przykładach.

236. Wielkie osobowości i autorytety moralne w literaturze i filmie. Przedstaw ich kreacje, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i filmu.

237. Najpiękniejsze polskie krainy w poezji i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

238. Funkcje motywów profetycznych w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

239. Sposoby przedstawiania Matki Boskiej w wybranych tekstach kultury na przestrzeni epok.

240. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu śmierci w średniowiecznych i współczesnych tekstach kultury.

241. Sposób ukształtowania motywu syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie na przestrzeni epok. Próba porównania.

242. Na wybranych przykładach omów motyw dziecka w literaturze i sztuce XX wieku.

243. Przedstaw obraz społeczności żydowskiej utrwalony w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku (do r. 1939).

244. Omów funkcjonowanie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie na przestrzeni wybranych epok.

245. Jaki wpływ na literaturę i malarstwo XIX i XX wieku miało powstanie i rozwój fotografii? Odpowiedz na pytanie, przywołując wybrane teksty kultury.

246. Człowiek w obliczu śmierci w XX i XXI wieku. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki oraz mediów.

247. Współczesne adaptacje wielkich dzieł literackich – kicz czy rzetelna prezentacja ? Prześledź wybrane ekranizacje.

248. Wpływ mediów na kształtowanie się kultury i rozwój człowieka. Rozważ problem, analizując wybrane przykłady programów telewizyjnych.

249. Holokaust próbą moralną dla człowieka. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł filmowych.

250. Wileńskie inspiracje i ich funkcje w różnych tekstach kultury na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

251. Życie jako sen, podróż, labirynt i ogród. Przedstaw różne wyobrażenia życia w literaturze i filmie.

252. Na wybranych przykładach porównaj obrazy miłości matki w literaturze i filmie.

253. Góry jako wyzwanie. Przedstaw funkcjonowanie motywu literackiego i filmowego.

254. Przedstaw funkcjonowanie motywu dworku szlacheckiego w literaturze i ikonografii.

255. Omów funkcje motywu samotności w tekstach kultury (osamotnienie, obcość, inność).

256. Omów symbolikę światła i ciemności w kulturze różnych epok.

257. Dokonaj porównania postawy buntu bohaterów romantycznych i współczesnych na przykładzie literatury i filmu XX w.

258. Śmierć w ikonografii i literaturze średniowiecza. Omów funkcje motywu na wybranych przykładach z epoki.

259. Holocaust jako temat literatury i filmu. Przedstaw na wybranych przykładach.

260. Adaptacje filmowe Andrzeja Wajdy a ich pierwowzory literackie. Porównaj ich wzajemne relacje na różnych płaszczyznach.

261. Holocaust w literaturze, filmie i malarstwie. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.

262. Zinterpretuj motywy surrealistyczne w wybranych dziełach literackich i malarskich.

263. Motywy niepokoju i dysharmonii w architekturze, malarstwie i literaturze barokowej. Omów na wybranych przykładach.

264. Artystyczna interpretacja historii w literaturze i malarstwie. Omów funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach.

265. Motyw alegorii w literaturze i malarstwie średniowiecza. Omów funkcje motywu na wybranych przykładach.

266. Literatura i film - dwie drogi przedstawienia rzeczywistości. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła.

267. Skandalizująca sztuka współczesna. Omów rolę przekraczania tabu w sztuce współczesnej na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.

268. Twórczość Szekspira w filmie. Czy adaptacja tekstu literackiego jest ograniczeniem czy rozszerzeniem możliwości interpretacyjnych dla odbiorcy?

269. Wizerunek miasta. Omów funkcje motywu na wybranych przykładach literackich i malarskich.

270. Katedra jako średniowieczna forma ekspresji wiary. Omów funkcje motywu na dowolnie wybranych przykładach architektonicznych i ich literackim przetworzeniu.

271. Motyw rewolucji w literaturze i malarstwie XIX i XX w. Omów jego rolę na wybranych przykładach.

272. Rola i funkcja symbolu w literaturze i malarstwie modernizmu. Omów na wybranych przykładach.

273. Nurt impresjonistyczny w malarstwie i literaturze modernistycznej. Omów sposoby jego funkcjonowania na wybranych przykładach.

274. Nurt ekspresjonistyczny w sztuce. Omów sposoby jego funkcjonowania na wybranych przykładach różnych tekstów kultury.

275. Fascynacja kulturą i tradycją dawnej Japonii we współczesnym świecie. Omów funkcje motywów na podstawie wybranych dzieł sztuki.

276. Taniec śmierci. Przeprowadź analizę funkcji motywu w literaturze i sztuce.

277. Omów rolę motywów sarmackich w literaturze, sztuce i kulturze polskiej.

278. Czy dzieło filmowe i literackie może stać się komentarzem do życia artysty i dzieła sztuki? Rozważ ten problem na wybranym przykładzie.

279. Rola eksperymentu artystycznego w sztuce XX w. Zagadnienie omów na podstawie analizy dzieł różnych dziedzin sztuki.

280. Sposoby funkcjonowania motywów politycznych w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła jednej epoki.

281. Rola motywów muzycznych w tekście literackim. Wnioski sformułuj na podstawie analizy wybranych utworów.

282. Dzieło sztuki jako element symboliczny w utworze literackim. Omów jego funkcje na podstawie analizy wybranych tekstów.

283. Sens ideowy obrazów okrucieństwa w literaturze i sztuce dawnej oraz współczesnej. Omów na podstawie wybranych utworów.

284. Różne ujęcia i funkcje motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

285. Różne ujęcia motywu Apokalipsy i jego funkcje w literaturze, sztuce. Omów na wybranych przykładach.

286. Rola inspiracji biblijnych w literaturze i w filmie. Omów na podstawie wybranych tekstów kultury.

287. Sposoby oddziaływania reżysera i pisarza na wyobraźnię odbiorcy i ukazaną rzeczywistość literacką i fabularną. Omów na podstawie wybranych tekstów kultury.

288. Funkcje mitów narodowych w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj, odwołując się do wybranych przykładów.

289. Funkcje ideowe i artystyczne dzieła otwartego. Omów na wybranych przykładach.

290. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu śmierci w średniowiecznych i wybranych tekstach kultury.

 

JĘZYK

290. Funkcje środków ekspresji językowej w dziennikarstwie sportowym. Omów na podstawie wybranych przykładów.

292. Wulgaryzmy i barbaryzmy – ich miejsce, funkcje, w literaturze i języku. Omów na podstawie wybranych utworów.

293. Język postaci literackiej jako element charakterystyki środowiskowej. Na wybranych przykładach omów mechanizmy językowe, budujące tę zależność.

294. Śmiech budowany słowem. Na wybranych przykładach omów mechanizmy językowe służące wywołaniu komizmu.

295. Wymowa wzorowa, staranna i swobodna. Omów na podstawie analizy nagrań audycji telewizyjnych i radiowych.

296. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego i scharakteryzuj ich funkcje.

297. Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.

299. Dokonaj analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

300. Perswazja językowa jako narzędzie gry politycznej; dokonaj analizy wybranych materiałów wyborczych.

301. Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu.

302. Językowe kształtowanie świata w poezji. Funkcje środków artystycznych. Omów na podstawie analizy utworów wybranego artysty.

303. Sposoby funkcjonowania różnych odmian języka w dziele literackim. Zagadnienie opracuj na podstawie analizy wybranych tekstów.

304. Cechy języka polskiego, jako języka słowiańskiego. Omów na postawie charakterystyki procesów fonetycznych, fleksyjnych, składniowych i leksykalnych.

305. Przedstaw różne definicje języka jako narzędzia komunikacji, porównaj, wskaż różnice.

306. Przedstaw różne koncepcje funkcji tekstów językowych, porównaj, wskaż różnice.

307. Dokonaj analizy składników aktu komunikacji językowej. Odwołaj się do literatury naukowej.

308. Norma i zwyczaj językowy. Wyjaśnij znaczenie pojęć w kontekście wiedzy o kulturze języka.

309. Opisz mechanizmy powstawania błędów językowych na podstawie analizy przykładów radiowych, telewizyjnych, czasopiśmienniczych.

310. Co to są stałe związki frazeologiczne? Podaj przykłady takich związków wywodzących się z „Biblii" i antyku. Na podstawie wybranych utworów literackich opisz ich funkcje artystyczne.

311. Jaką rolę odgrywają zapożyczenia (dawne i współczesne) w bogaceniu słownictwa w języku polskim? Omów na podstawie wybranych przykładów.

312. Scharakteryzuj wpływ języków obcych na język polski. Dokonaj analizy - przykładów oddziaływań.

313. Scharakteryzuj funkcje stylizacji językowej w wybranych dziełach literackich.

314. Stylizacja środowiskowa – scharakteryzuj ten zabieg artystyczny i określ jego funkcje na przykładzie wybranych tekstów literackich.

315. Scharakteryzuj funkcje neologizmów artystycznych w wybranych dziełach literackich.

316. Gwara uczniowska – dokonaj analizy na podstawie wybranego materiału językowego.

317. Na podstawie charakterystyki językowej różnych tekstów współczesnych omów kryteria poprawności językowej.

318. Przedstaw wybrane zagadnienia z historii polskich systemów wersyfikacyjnych. Wskaż główne przyczyny przemian estetycznych i językowych.

319. Na wybranych przykładach przedstaw i oceń tendencje językowe występujące w internetowych serwisach muzycznych.

321. Polszczyzna kresowa w utworach wybranych pisarzy polskich. Omów jej cechy i zróżnicowanie.

322. Sposoby indywidualizowania języka bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.

323. Żart słowny i jego funkcje w komedii, fraszce i innych gatunkach literackich. Omów na wybranych przykładach.

324. Wykorzystanie stałych związków frazeologicznych w tekstach literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

325. Na wybranych przykładach dokonaj analizy języka doby socrealizmu i przedstaw obraz świata, jaki on kreuje.

326. Omów funkcje stylizacji biblijnej w utworach literackich, odwołując się do przykładów z różnych epok.

327. Omów funkcje stylizacji ludowej w utworach literackich odwołując się do przykładów z różnych epok.

328. Język współczesnej publicystyki – nowomowa czy poprawna polszczyzna? Rozważ problem, analizując wybrane teksty.

330. Tytuły prasowe jako przykład manipulacji językowej. Omów zjawisko, analizując wybrane artykuły z prasy codziennej.

331. Przeobrażenia semantyczne jako jedno ze zjawisk współczesnego języka. Omów zagadnienie, posługując się wybranymi przykładami.

332. Przedstaw odmiany słownictwa zastosowanego w III części „Dziadów" i ustal ich funkcje w tym dziele.

333. Jak rozumiesz termin „nowomowa" i jakie znasz literackie reakcje na to zjawisko? Omów przynajmniej dwie z nich.

334. Jakie przykłady rozchwiania normy stylistycznej obserwujemy we współczesnej polszczyźnie? Omów na zebranych przez ciebie przykładach.

335. „Aby nazywać rzeczy ich prawdziwym imieniem" – kryzys języka i próba pokonania go w literaturze powojennej. Przedstaw, na czym on polegał i w jaki sposób twórcy próbowali go pokonać.

336. Język środowiska uczniowskiego a język wybranego tekstu literackiego. Omów na wybranych przykładach.

337. Etykieta językowa w sztuce przemawiania i epistolografii. Dokonaj analizy wybranych tekstów literatury renesansu, baroku, oświecenia i romantyzmu.

338. Metafora poetycka i metafora potoczna – rozważ zjawisko gry językowej na wybranych przykładach literackich (Witkacy, Gałczyński, Mrożek, Barańczak) i w języku massmediów.

339. „I to nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią." Co ujawnia mowa? Ukaż psychologiczny związek między słowem i nadawcą, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

341. Historia zapożyczeń w języku polskim. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

343. Retoryka współczesnej polityki. Temat omów na podstawie wybranych wystąpień sejmowych.

344. Omów zjawiska charakterystyczne dla języka propagandy nie tylko w PRL.

345. Przedstaw genezę nazwisk w kulturze polskiej.