tel. 504 814 090

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5

Warszawa ul. Mińska 1/5

Powiększenie tekstu:

 

1/ podstawą klasyfikowania słuchaczy w formie stacjonarnej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć.
2/ Formami bieżącego oceniania słuchaczy w formie stacjonarnej są:

- odpowiedzi ustne
- prace klasowe,
- prace domowe,
- testy, kartkówki,
 aktywność na zajęciach oraz inne formy aktywności słuchacza związane z materiałem programowym, wykraczające poza zakres podstawowy.
3/ prace klasowe muszą być zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika lekcyjnego.
4/ w jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa, a w tygodniu nie więcej niż trzy
5/ prace klasowe są obowiązkowe. Słuchacz, który otrzyma ocenę niedostateczną z pracy klasowej ma prawo ją poprawić. Poprawę pisze tylko raz. Jeśli słuchacz uzyska ocenę wyższą od poprzedniej, tylko ona jest uwzględniona w końcowej ocenie klasyfikacyjnej.
6/ do egzaminów semestralnych dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia i w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania otrzymał oceny pozytywne z zajęć.
7/ Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego wychowawcy, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłych, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego, jego rodziców/prawnych opiekunów o tym, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminów.
8/ egzamin semestralny z języka polskiego, matematyki i języka obcego słuchacz zdaje w formie pisemnej oraz w formie ustnej, natomiast z pozostałych przedmiotów tylko w formie pisemnej (egzamin z informatyki ma charakter egzaminu praktycznego).
9/ Jednego dnia słuchacz może zdawać nie więcej niż trzy egzaminy.
10/ słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu (dot. języka polskiego, matematyki i języka obcego), jeżeli z części pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i otrzymał oceny pozytywne.
11/ Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu w dodatkowym terminie słuchacz nie może zdawać egzaminu poprawkowego i nie uzyskuje promocji na semestr wyższy.
Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 31 sierpnia.
12/ słuchacz, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub najwyżej dwóch egzaminów semestralnych ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych przedmiotów.
Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są po każdym semestrze nie później niż do końca lutego (semestr jesienny) i nie później niż do 31 sierpnia (semestr wiosenny). Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
13/ słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr wyższy.
14/ słuchacz otrzymuje promocję na semestr wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów uzyskał oceny pozytywne.
15/ słuchacza, który nie uzyskał promocji dyrektor, w drodze decyzji, skreśla.
16/ w przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły, na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.
17/ wniosek, o którym mowa w pkt 16 słuchacz składa do dyrektora nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikowania i promocji słuchaczy.
18/ słuchaczowi powtarzającemu semestr zalicza się zajęcia edukacyjne, z których poprzednio uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia z obowiązku uczęszczania na nie.
19/ zwolnienie o którym mowa w pkt 18 dotyczy słuchaczy liceum ogólnokształcącego
20/ W przypadku, o którym mowa w pkt 18 w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia". Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu zgodnej z wynikiem uzyskanym przez słuchacza uprzednio.

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1) Egzamin klasyfikacyjny może zdawać :
- słuchacz, który zmienia typ szkoły i musi uzupełnić różnice programowe. Egzaminy z różnic programowych przeprowadzane są przynajmniej dwa razy w roku – do końca marca w semestrze wiosennym, do końca listopada w semestrze jesiennym.
- słuchacz, który został przyjęty na semestr programowo wyższy, jeśli realizował inny przedmiot w zakresie rozszerzonym niż w semestrze w którym podjął naukę.
- słuchacz, który przechodzi do semestru, gdzie jako przedmiotu obowiązkowego naucza się języka obcego innego niż, język obcy, którego uczył się w poprzedniej szkole i naukę tego języka kontynuuje we własnym zakresie.
- słuchacz przechodzący ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej.
2) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3) Część pisemna egzaminu klasyfikacyjnego trwa 45 minut, część ustna – słuchacz ma na przygotowanie się do odpowiedzi 15 minut.
4) Egzamin klasyfikacyjny jest komisyjny. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący, nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.
5) Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji przeprowadzającej egzamin, imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, datę, przedmiot, termin egzaminu, pytania/zadania egzaminacyjne, zwięzłą informację o udzielonych odpowiedziach ustnych, wynik egzaminu, oceny. Do protokołu dołącza się pisemną pracę zdającego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
6) Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin ustala się ze słuchaczem, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego – z jego rodzicami, opiekunami prawnymi.
7) Słuchacz, który nie przystąpił z przyczyn usprawiedliwionych do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
8) Przewodniczący komisji uzgadnia ze słuchaczem oraz jego opiekunami (w przypadku słuchaczy nieletnich) liczbę zajęć edukacyjnych, z których słuchacz może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

 

 

Strona Główna| Plany zajęć | Sekretariat

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5

Ul. Mińska 1/5 03-806 Warszawa

tel. 504 814 090
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.